Algemene voorwaarden – NOWA HR BV

NOWA HR BV – Projecten en Interim HR experten

Deze algemene voorwaarden zijn van NOWA HR BV (met maatschappelijke zetel te Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke, BTW BE 0783.699.820) en van al haar rechtsopvolgers. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten door NOWA. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan NOWA indien NOWA deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De toepassing van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door het akkoord gaan van de klant met een offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst aanvaardt de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze algemene voorwaarden.

1. Levering van diensten

NOWA is verstrekker van HR diensten door het inzetten van interim HR experten. De levering van de diensten zal aanvatten op de datum van ondertekening, tenzij anders overeengekomen. NOWA heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden. Deze HR diensten omvatten niet enige HR zaken die behandeld dienen te worden voor een gerechtelijke instantie.

NOWA oefent haar diensten uit op een professionele, onafhankelijke en efficiënte manier en zal steeds de belangen van de klant behartigen in de uitvoering hiervan. NOWA is vrij in de organisatie van de uitvoering van de diensten, in overleg met de klant. NOWA gaat een inspanningsverbintenis aan voor de levering van deze diensten.

De klant stelt tijdig alle informatie en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van NOWA overeenkomstig de aanwijzingen van NOWA en zal op de vereist wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving. 

Alle adviezen, documenten en informatie geleverd door NOWA aan de klant zijn uitsluitend bedoeld voor de klant en voor de doeleinden zoals daarin vermeld en geen derde partij kan hiernaar verwijzen. De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de diensten kan worden beïnvloed als partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de diensten uit te breiden of te wijzigen.

De klant verbindt zich ertoe de aangestelde van NOWA die belast is met de uitvoering van de opdracht tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes en middelen die noodzakelijk zijn om NOWA toe te laten de prestaties uit te voeren. Indien de klant deze verplichtingen niet nakomt kan de overeenkomst aangepast worden.

De offerte is gebaseerd op de gegevens die de klant heeft verstrekt. NOWA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens en dit is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding.

Indien bijkomende prestaties door NOWA moeten geleverd worden zal dit met de klant besproken worden. NOWA behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de uitvoering op te schorten.

De bevestiging van een offerte verbindt de klant. NOWA zal gebonden zijn indien NOWA uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt tot stand na deze aanvaarding.

2. Prijzen en facturen

Alle bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief belastingen (waaronder B.T.W.). De klant ontvangt een factuur van NOWA op het einde van elke maand. Al de facturen zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum en op het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen.

Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand op het verschuldigde bedrag. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast heeft NOWA in dat geval het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de klant te beëindigen.

Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard.

3. Vertrouwelijke informatie, intellectuele eigendomsrechten en gegevensbescherming

Alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, dient strikt vertrouwelijk behandeld te worden door partijen en kan niet gekopieerd, overgedragen, gebruikt of bekend gemaakt worden aan derden tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties.

NOWA zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

De intellectuele eigendomsrechten in eigendom van of gebruikt door NOWA behoren uitsluitend toe aan NOWA . De intellectuele eigendomsrechten in eigendom van of gebruikt door de klant behoren uitsluitend toe aan de klant. De verlening van de diensten zal in geen geval de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten inhouden.

In geval de klant zelf materiaal aanreikt, zoals teksten, in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de klant dat deze correct zijn en dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten. Enig gebruik door NOWA van intellectuele eigendomsrechten van de klant zal strikt beperkt blijven tot de doeleinden van deze Overeenkomst. NOWA zal zich onthouden van enig niet toegestaan gebruik van deze intellectuele eigendomsrechten of enig gebruik die de geldigheid van deze rechten zou schaden.

Persoonsgegevens worden door NOWA verwerkt overeenkomstig onze Privacy Policy op onze website.

Wanneer NOWA in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van kandidaten verzamelt en verstrekt aan de klant, wordt NOWA beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze persoonsgegevens kunnen door de klant als afzonderlijke verantwoordelijke voor de verwerking enkel worden verwerkt, gebruikt of opgeslagen voor de contractueel bepaalde doeleinden, en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

De klant verbindt zich ertoe alle verplichtingen inzake de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen. De klant garandeert onder meer technische en organisatorische maatregelen te nemen en staat ervoor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtige personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel gebonden zijn door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid.

4. Aansprakelijkheid

Enige klachten inzake de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven met motivatie ter kennis worden gebracht aan NOWA binnen de acht dagen na het verlenen van de dienst. Geen enkele klacht geeft de klant het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade. NOWA kan slechts worden aangesproken voor bedrog, opzettelijke fout of nalatigheid. De klant vrijwaart NOWA voor alle aanspraken die derden zouden hebben ten aanzien van NOWA in gevolge van de uitvoering van de overeenkomst. Enige schadevergoeding die zou verschuldigd zijn door NOWA is steeds beperkt tot 50% van het bedrag dat voor de opdracht werd gefactureerd en ontvangen voor het desbetreffend jaar.

NOWA verklaart een professionele aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.

5. Opschorting of beëindiging

De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen. In geval van onbepaalde duur kan de overeenkomst worden opgezegd mits een opzegtermijn van 2 maanden te respecteren. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zonder dat dit opzegtermijn wordt gerespecteerd, is een vergoeding verschuldigd gelijk aan de dagvergoeding vermenigvuldigd met het aantal dagen dat de interim HR expert gedurende deze opzegtermijn nog had moeten presteren.

In geval dat één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt en dit niet remedieert binnen 30 dagen na kennisgeving hiervan door de andere partij, in geval van bedrog, opzettelijke fout of nalatigheid, in geval van faillissement, ontbinding of vereffening, in geval van onvermogend worden of in geval van overmacht behoudt de andere partij zich het recht voor de overeenkomst en alle andere overeenkomsten afgesloten tussen partijen, onmiddellijk en zonder kennisgeving, ingebrekestelling noch vergoeding te beëindigen. In geval van vroegtijdige beëindiging worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen.

6. Niet-afwerving

Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, of voorgesteld zijn vanuit NOWA in het kader van een mogelijke samenwerking, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking.

In geval van schending van dit artikel zal er per schending automatisch en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding dienen betaald te worden door de klant aan NOWA, gelijk aan 25.000 EUR, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

7. Allerlei

Geen van de partijen is gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is.

De klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOWA.

Enige aanpassingen aan de overeenkomsten dienen schriftelijk te gebeuren door beide partijen.

Het Belgisch recht is toepasselijk op deze overeenkomst en alle betwistingen zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken te Gent of te Brussel.

NOWA HR BV – Werving & Selectie

Deze algemene voorwaarden zijn van NOWA BV (met maatschappelijke zetel te Guldensporenpark 120, 9820 Merelbeke (Gent), BTW BE0783.699.820 en al haar verbonden vennootschappen en van al haar rechtsopvolgers. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten door NOWA. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan NOWA indien NOWA deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De toepassing van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Door het akkoord gaan van de klant met een offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst aanvaardt de klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze algemene voorwaarden.

1. Levering van diensten

NOWA is verstrekker van werving en selectie diensten. De levering van diensten zal aanvatten op de datum van ondertekening, tenzij anders overeengekomen. NOWA oefent haar diensten uit op een professionele, onafhankelijke en efficiënte manier en zal steeds de belangen van de klant behartigen in de uitvoering hiervan. NOWA gaat een inspanningsverbintenis aan voor de levering van deze diensten.

De offerte is gebaseerd op de informatie die de klant heeft verstrekt. In geval van aanpassingen van de gegevens of indien bijkomende prestaties door NOWA moeten geleverd worden zal dit eerst tussen partijen besproken worden en schriftelijk bevestigd worden.

De bevestiging van een offerte verbindt de klant. NOWA zal gebonden zijn indien NOWA uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt tot stand na deze aanvaarding.

2. Prijzen en facturen

Alle bedragen zijn exclusief belastingen (waaronder B.T.W.). Al de facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum en op het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen.

Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 1% per begonnen maand op het verschuldigde bedrag. Bovendien is de klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag wordt het verschuldigde saldo van alle andere, ook niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar. NOWA heeft het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de klant te beëindigen.

Klachten betreffende facturen dienen binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard.

3. Vertrouwelijke informatie en gegevensbescherming

Alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, dient strikt vertrouwelijk behandeld te worden door partijen en kan niet gekopieerd, overgedragen, gebruikt of bekend gemaakt worden aan derden tenzij dit wenselijk is voor de uitvoering van de opdracht of in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties.

NOWA zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de klant bekend te maken voor marketing doeleinden.

Persoonsgegevens worden door NOWA verwerkt overeenkomstig onze Privacy Policy op onze website.

Wanneer NOWA in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens van kandidaten verzamelt en verstrekt aan de klant, wordt NOWA beschouwd als de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze persoonsgegevens kunnen door de klant als afzonderlijke verantwoordelijke voor de verwerking enkel worden verwerkt, gebruikt of opgeslagen voor de contractueel bepaalde doeleinden, en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

De klant verbindt zich ertoe alle verplichtingen inzake de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens in acht te nemen. De klant garandeert onder meer technische en organisatorische maatregelen te nemen en staat ervoor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan wel gebonden zijn door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid.

4. Aansprakelijkheid

Enige klachten inzake de dienstverlening dienen per aangetekend schrijven met motivatie ter kennis worden gebracht aan NOWA binnen de acht dagen na het verlenen van de dienst. Geen enkele klacht geeft het recht betalingsverplichtingen op te schorten.

Geen van de partijen is aansprakelijk voor enige gevolgschade of indirecte schade. NOWA  kan slechts worden aangesproken voor bedrog, opzettelijke fout of nalatigheid. Enige schadevergoeding die zou verschuldigd zijn door NOWA  is steeds beperkt tot 50% van het bedrag dat voor de opdracht werd gefactureerd en ontvangen.

5. Opschorting of beëindiging

De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen.

In geval dat één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt en dit niet remedieert binnen 30 dagen na kennisgeving hiervan door de andere partij, in geval van bedrog, opzettelijke fout of nalatigheid, in geval van faillissement, ontbinding of vereffening, in geval van onvermogend worden of in geval van overmacht behoudt de andere partij zich het recht voor de overeenkomst en alle andere overeenkomsten afgesloten tussen partijen, onmiddellijk en zonder kennisgeving, ingebrekestelling noch vergoeding te beëindigen. In geval van vroegtijdige beëindiging worden alle verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen.

6. Niet-afwerving

Tijdens de duur en gedurende 6 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse of onrechtstreekse samenwerking.

In geval van schending van dit artikel zal er per schending automatisch en van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding dienen betaald te worden aan NOWA , van 25.000 EUR, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

7. Allerlei

Geen van de partijen is gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is.

De klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NOWA Partner.

Enige aanpassingen aan de overeenkomsten dienen schriftelijk te gebeuren door beide partijen.

Het Belgisch recht is toepasselijk op deze overeenkomst en alle betwistingen zullen uitsluitend worden beoordeeld door de rechtbanken te Gent.

Ready for a change? Join our Bold Team!